Daňovou evidenci vedou fyzické osoby s příjmy z podnikatelské, nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Aby mohli vést daňovou evidenci, nesmějí být tyto osoby zapsány v obchodním rejstříku, jejich obrat v rámci jejich podnikatelské činnosti nesmí přesáhnout za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000,- Kč a nesmějí být účastníky sdružení bez právní subjektivity pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je povinen vést účetnictví.

Obsah daňové evidence, nikoliv způsob či forma jejího vedení, je zakotven v příslušných paragrafech zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů velmi stručně stanoví, že poplatník vede údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně a o majetku a závazcích.