Min. mzda od 1.1.2024

Minimální měsíční mzda 18 900 Kč, minimální hodinová mzda112,50 Kč

Daňové novinky od 1.1.2024

Od roku 2024 se zavádí hranice pro osvobození nepeněžních benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2024 tak bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně. Jde o zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou atd. Pokud benefity přesáhnout tento limit, bude jejich hodnota podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému. Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale nad nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.

Daň z příjmů právnických osob

Zvýší se ze současných 19 % na 21%.
Daňová uznatelnost nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely se omezuje na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

Daň z příjmů fyzických osob

Sleva na dani na manželku/manžela se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě do 3 let věku.

Zrušení školkovného.

Zrušení slevy na dani na studenta.
Posun prahu 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.
Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům.

Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání.

Snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her z 1 mil. na 50 000 Kč.

Daň z přidané hodnoty

Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH.

Sjednocením snížených sazeb DPH ve výši 12 % se současně sníží DPH u řady aktuálně citlivého zboží a služeb jako např. u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciální položkou jsou knihy, které nebudou DPH vůbec zatíženy, a bude na ně aplikována nulová sazba.

Do základní sazby DPH 21 % se přesunou: kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny. Ostatní položky z některé ze dvou snížených sazeb zůstávají ve sjednocené snížené sazbě 12 %.

Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Tištěné noviny budou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %.

Daň z nemovitých věcí

Sazby daně z nemovitých věcí se zvýší přibližně na 1,8 násobek. Veškerý výnos daně zůstane obcím.

ZMĚNY K 1.1.2024 PRO EKONOMICKÉ SUBJEKTY

Pro OSVČ:  min. záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 968,–Kč, min. záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 3 852 Kč měsíčně a dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 216 Kč.

Paušální daň: Od 1.1.2024 se zvyšují sazby paušální daně pro všechna 3 pásma: 1. ve výši 7 498,-Kč, 2. ve výši 16 745,–Kč a 3. ve výši 27 139,–Kč

Rozhodná částka pro účast na pojištění u DPP je dle návrhu stanovena pro rok 2024:

 • Pro všechny DPP u jednoho zaměstnavatele bude pojištění hrazeno od výdělku ve výši 25 % průměrné mzdy (aktuálně by to odpovídalo současnému limitu 10 000 Kč)
 • Pro minimálně dvě DPP u různých zaměstnavatelů bude pojištění hrazeno od výdělku ve výši 40 % průměrné mzdy (aktuálně cca 16 100 Kč)
 • Po překročení uvedených limitů bude muset zaměstnavatel za zaměstnance na DPP odvést sociální a zřejmě i zdravotní pojištění
 • Zaměstnavateli by měla vzniknout nová ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ):
  • přihláška do registru ve lhůtě 8 kalendářních dnů
  • sdělit osobní údaje a zúčtované příjmy za kalendářní měsíc svých zaměstnanců na DPP
  • Na základě poskytnutých údajů systém ČSSZ vyhodnotí, zda zaměstnanec v daném kalendářním měsíci dosáhl rozhodného příjmu. Pokud ano, ČSSZ informuje všechny dotčené zaměstnavatele, kterým tím vzniká povinnost odvodů na sociálním pojištění z odměny těchto zaměstnanců
 • Návrh novely také počítá s postihem zaměstnance za neoznámení dalších DPP svému zaměstnavateli, kdy v úhrnu dojde k překročení rozhodného příjmu
 • Povinnost odvádět veškeré pojistné ze všech svých DPP by tak měla přejít na zaměstnance namísto zaměstnavatelů, tzn. zaměstnanec se stane sám plátcem pojistného ve výši 31,9 % z vyměřovacího základu, z toho 2,7 % na nemocenské pojištění, 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
 • Návrh novely dále zavádí účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Před novelou zákona bylo odváděno pojistné zaměstnavatelem ve výši 2,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance, přičemž nově by k dosavadní výši ještě odváděl 0,6 % zaměstnanec a celkově by se tak odvádělo pojistné ve výši 2,7 %

TICHÉ VÍNO

Tiché víno obecně předmětem spotřební daně je, ale doteď ho za zákonem stanovených podmínek (s hodnotou bez DPH do 500 Kč) bylo možné do daňových výdajů jako dar na reprezentaci zahrnout na rozdíl od dalších plnění, která předmětem spotřební daně jsou (např. pivo, lihoviny apod).

Tiché víno bude nedaňovým nákladem od zdaňovacího období, které začne běžet po 1. 1. 202

zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Výpočet přepočteného celkového počtu zaměstnanců

Přepočtený stav celkového počtu zaměstnanců představuje součet zaměstnaných osob v předpokladaném pracovním úvazku a v předpokladné době zaměstnání. Zde musíte brát v potaz např. i poloviční úvazky započtené na celý rok jako 0,5 osob, či na půl roku 0,25 osob; dále je nutné zohlednit dny pracovní neschopnosti, dny dovolené ap. Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců je popsán ve vyhlášce č. 518/2004 Sb. v § 15-20. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa.

Výše odvodu do státního rozpočtu

Při neplnění povinného podílu  je výše odvodu do státního rozpočtu stanovena  § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti.

Částka za každou nezaměstnanou OZP je vypočtena z 2,5násobku průměrné měsíční mzdy sledovaného roku:

2,5 x 39 306 Kč = 98 265 KČ/1 OZP

Výše náhradního plnění za 1 nezaměstnanou OZP

Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven 7násobkem průměrné měsíční mzdy sledovaného roku:

7 x 39 306 Kč = 275 142 Kč / 1 OZP

Kde vzniká úspora?

To, co díky nákupu náhradního plnění neodvedete do státního rozpočtu, zůstává jako úspora Vaší firmě. Díky náhradnímu plnění neinvestujete peníze doprázdna, nýbrž do užitečných, praktických služeb a výrobků či zakázek.

Limit pro poskytování náhradního plnění

Seriózní dodavatelé náhradního plnění jsou od roku 2012 limitováni předpisy § 81 novely zákona o zaměstnanosti, a to zvláště ve výši objemu poskytovaných služeb či zboží.

„Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku (v tomto konkrétním příkladě za rok 2022, kdy průměrná měsíční mzda činila 39 306 Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.“

Náhradní plnění již tedy nemohou jejich poskytovatelé dodávat neomezeně, ale jen do té míry a podle toho, kolik v předchozím roce zaměstnával OZP.

Limit v poskytování náhradního plnění 2022:

36 x 39 306 Kč = 1 415 016,- Kč / za 1 OZP zaměstnanou u dodavatele náhradního plnění

ZMĚNY K 1.1.2023 PRO EKONOMICKÉ SUBJEKTY

Pro zaměstnavatele:  

min. mzda činí 17 300,–Kč/měsíc, nebo 103,80 Kč/hod. Stravenkový paušál lze navýšit až na 107,10 Kč za odpracovanou směnu zaměstnance, minimálně po odpracování 3 hodin denně.
Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2023 se zvyšuje z původních 3500 Kč na 4000 Kč měsíčně

Pro OSVČ: 

min. záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 722,–Kč min. záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 2 944 Kč měsíčně a dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 168 Kč paušální daň pro rok 2023 činí v 1. pásmu 6 208,–Kč

 Ostatní:

Limit pro plátcovství DPH se zvyšuje z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč Silniční daň se od 1.1.2022 platí již jen za nákladní vozidla přesahující hmotnost 12 tun, osobní automobily jsou od silniční daně osvobozeny. Definitivně byla zrušena povinnost evidence tržeb, tzv. EET

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ OD 1.1.202 

Do prvního pásma (dosavadní systém) se vedle všech OSVČ s příjmy do jednoho milionu ročně vejdou také ti, kteří mají příjmy do 1,5 milionu, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál. V prvním pásmu budou také OSVČ s příjmy do dvou milionů, pokud k alespoň 75 % z nich mohou uplatnit 80% výdajový paušál.

Ve druhém pásmu mají být OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu bez ohledu na typ samostatné činnosti a dále OSVČ s příjmy do dvou milionů, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60 % výdajový paušál. Třetí pásmo paušální daně pak bude pro OSVČ s ročními příjmy do dvou milionů bez ohledu na typ samostatné činnosti.

Měsíční výše paušální daně od roku 2023
Celková paušální platbaDaň z příjmůPojistné na důch. poj.Pojistné na zdrav. poj.
I. pásmo6 208 Kč v roce 2023(pravidelně roste podle minimálních odvodů)100 Kč3 386 Kč v roce 2023(minimální + 15 %) 2 722 Kč v roce 2023 (minimální)
II. pásmo16 000 Kč4 963 Kč7 446 Kč3 591 Kč
III. pásmo26 000 Kč9 320 Kč11 388 Kč5 292 Kč

ZMĚNY OD 1.1.2023 V DANÍCH A VE VÝŠI PLATEB


Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se zvýší z  3.500 Kč od 1.1.2023 na 4.000 Kč.

48násobek průměrné mzdy je v roce 2022 ve výši 1.867.728 Kč (pro rok 2023 půjde o částku 1.935.552 Kč) –je např. hranicí pro 23% progresivní sazbu daně z příjmů fyzických osob.

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od příštího roku stoupne na 2.722 Kč (letos to bylo 2.627 Kč) a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne na 2.944 Kč (z letošních 2.841 Kč).

Měsíční platba u OSVČ v paušálním režimu letos činí 5.944 Kč a od ledna 2023 stoupne na 6.208 Kč. Návrh daňového balíčku 2023 obsahuje rozšíření stávajícího systému paušální daně se zavedením 3 pásem paušální daně – současnému systému podle návrhu nové úpravy by odpovídalo 1. pásmo s měsíční zálohou 6.208 Kč; 1. pásmo je navrženo např. pro:

 • řemeslníky nebo zemědělce s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 80 %, za kalendářní rok do 2 mil. Kč
 • živnostníky s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 60 % (např. ze živnosti „vedení účetnictví a daňové evidence“), za kalendářní rok do 1,5 mil. Kč
 • OSVČ s příjmy, ze kterých je možné uplatňovat procentuální výdaje ve výši 40 % (např. z daňového poradenství nebo auditu), za kalendářní rok do 1,5 mil. Kč

Slevy na pojistném


S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném (dále jen „sleva“) za kalendářní měsíc.

Nárok na slevu za kalendářní měsíc má zaměstnavatel za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru (okruh zaměstnanců je zvolen tak, aby se jednalo o osoby, které z důvodů různých životních situací nemohou nebo nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu), který

 • je starší než 55 let (podmínka je splněna již v den dovršení věku zaměstnance),
 • pečuje o dítě mladší 10 let (tj. podmínka je naposledy splněna v den, který předchází dni dovršení 10 let věku dítěte), jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
 • se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 ZDP (za dobu studia se považuje doba studia do 26 let věku studenta; za dobu studia se nepovažuje studium dálkové, distanční, večerní a kombinované),
 • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ“); (den nástupu na rekvalifikaci bude zaměstnanci potvrzovat úřad práce),
 • je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZZ, tj. byl uznán invalidním nebo je osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo
 • je mladší než 21 let (tj. podmínka je naposledy splněna v den, který předchází dni dovršení 21 let věku zaměstnance).

Je-li u zaměstnance splněno více důvodů pro uplatnění slevy (např. osoba starší 55 let je zároveň osobou se zdravotním postižením), může zaměstnavatel uplatnit slevu za jednotlivého zaměstnance v kalendářním měsíci jen jednou.

Podmínkou nároku na slevu je, že s výjimkou zaměstnance mladšího 21 let je s ostatními výše uvedenými zaměstnanci sjednána kratší pracovní nebo služební doba (zkrácený úvazek), přičemž rozsah takto sjednané kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně (tento rozsah platí obecně, tj. bez zřetele na různé délky týdenní pracovní nebo služební doby u konkrétního zaměstnavatele). Sjednání zkráceného úvazku se tedy nevyžaduje pouze u zaměstnance mladšího 21 let.