zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Výpočet přepočteného celkového počtu zaměstnanců

Přepočtený stav celkového počtu zaměstnanců představuje součet zaměstnaných osob v předpokladaném pracovním úvazku a v předpokladné době zaměstnání. Zde musíte brát v potaz např. i poloviční úvazky započtené na celý rok jako 0,5 osob, či na půl roku 0,25 osob; dále je nutné zohlednit dny pracovní neschopnosti, dny dovolené ap. Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců je popsán ve vyhlášce č. 518/2004 Sb. v § 15-20. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa.

Výše odvodu do státního rozpočtu

Při neplnění povinného podílu  je výše odvodu do státního rozpočtu stanovena  § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti.

Částka za každou nezaměstnanou OZP je vypočtena z 2,5násobku průměrné měsíční mzdy sledovaného roku:

2,5 x 39 306 Kč = 98 265 KČ/1 OZP

Výše náhradního plnění za 1 nezaměstnanou OZP

Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven 7násobkem průměrné měsíční mzdy sledovaného roku:

7 x 39 306 Kč = 275 142 Kč / 1 OZP

Kde vzniká úspora?

To, co díky nákupu náhradního plnění neodvedete do státního rozpočtu, zůstává jako úspora Vaší firmě. Díky náhradnímu plnění neinvestujete peníze doprázdna, nýbrž do užitečných, praktických služeb a výrobků či zakázek.

Limit pro poskytování náhradního plnění

Seriózní dodavatelé náhradního plnění jsou od roku 2012 limitováni předpisy § 81 novely zákona o zaměstnanosti, a to zvláště ve výši objemu poskytovaných služeb či zboží.

„Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku (v tomto konkrétním příkladě za rok 2022, kdy průměrná měsíční mzda činila 39 306 Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.“

Náhradní plnění již tedy nemohou jejich poskytovatelé dodávat neomezeně, ale jen do té míry a podle toho, kolik v předchozím roce zaměstnával OZP.

Limit v poskytování náhradního plnění 2022:

36 x 39 306 Kč = 1 415 016,- Kč / za 1 OZP zaměstnanou u dodavatele náhradního plnění